בדיקת בטיחות למעליות
בהתאם לתיקון בפקודת הבטיחות בעבודה ( נוסח חדש) תש"ל- 1970 יש לבצע בכל מעלית בדיקה בידי בודק מוסמך בדיקה תקופתית אחת לחצי שנה .
"מעלית"
- מיתקן המשמש לתנועת בני אדם או טובין בין רבדים קבועים, אשר לו תא או דוכן הנע במסלול מאונך או כמעט מאונך ותנועתו מוגבלת על ידי מכוון;
בדיקה בטיחות לדרגנועים
בהתאם לתיקון בפקודת הבטיחות בעבודה ( נוסח חדש) תש"ל- 1970 יש לבצע בכל דרגנוע בדיקה ראשונה בידי בודק מוסמך, ולאחר מכן יש לבדוק את הדרגנוע בדיקה תקופתית אחת לשנה .
חובה זו חלה החל מתאריך 14/07/06.
כמו כן חייב כל בעל דרגנוע להתקין בדרגנוע את כל החלקים שנקבעו על ידי מפקחת עבודה ראשית כחלקים בדרגנוע שבטיחות הדרגנוע תלויה בהם .